• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Droga Krzyżowa

Siostra Maria od Trójcy Świętej (Ludwika Jakubina)
klaryska z Jerozolimy (1901 – 1942)

1. Stacja pierwsza
Jezus na śmierć skazany

I ty jesteś skazana na śmierć, ale nie wiesz kiedy ta chwila nadejdzie. Musisz umrzeć, śmierć to wielka rzeczywistość. Cienie rozproszą się i pozostanie tylko to, co jest. Ucz się ode Mnie, jak przygotować się na śmierć i jak umierać.

2. Stacja druga
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Chociaż byłam wyczerpany biczowaniem i cierpieniami w nocy, przyjąłem jednak krzyż z miłością i radością. Przyszedłem na tą godzinę. Nie myślałam o sobie lecz o odkupieniu.
Każdy krzyż, jaki ci dam, przyjmuj z miłością i radością, i nie myśl o sobie, myśl o dziele odkupienia.

3. Stacja trzecia
Jezus upada po raz pierwszy

Niewielką przeszedłem drogę, a już upadłem. Nie dziw się, kiedy upadniesz, lecz podnieś się, jak Ja to uczyniłem.

4. Stacja czwarta
Jezus spotyka się ze swoją Matką

Byłam nie do poznania, nie miałam wyglądu człowieka. Ona ujrzała mnie i poznała. Ach, ona podzielała Moją Mękę! I nie tylko wam przebaczyła, lecz kocha was, jak żadna matka nie kocha dziecka swego. Nieustannie czuwa nad wami, opiekuje się wami i oręduje za wami od momentu waszego narodzenia. Macierzyńska, miłująca i zupełnie zatarta, nie pragnie żebyście jej dziękowali, żebyście składali dzięki Bogu.
Zwracajcie się do Niej ze wszystkimi prośbami, Jej prośbie nie może się oprzeć Serce Boże. Aby okazać Jej wdzięczność, usiłuj Ją naśladować.

5. Stacja piąta
Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Widzisz, żeby ludzkość w osobie Cyrenejczyka uczestniczyła w maleńkiej cząstce w swym odkupieniu. Zawsze ma w nim udział. Powinniście pozyskiwać tych, którzy się od tego uchylają, którzy odmawiają posłuszeństwa przykazaniom Bożym. Jeśli będziecie pomagać im dźwigać swe brzemiona i uczynić drugim to, co chcielibyście, żeby oni wam czynili, wtedy zapragnę należeć do waszej rodziny i podejmę się jej obowiązków. A potem, kiedy zrozumieją, pokochają te powinności i wspaniałomyślnie dadzą jeszcze więcej. Wiele dusz należy do mojej rodziny, chociaż o tym nie wie, bo po uczynkach i intencjach poznaję swoich.

6. Stacja szósta
Weronika ociera oblicze Jezusa

Widzisz, jaka nagroda boska za dobry uczynek człowieka. Tak jest zawsze. Nie tylko podanie Mi chusty, nie tyle ten uczynek pełen słodyczy przyniósł mi ulgę w tej strasznej drodze krzyżowej, lecz także to, że mogłem wynagrodzić. Radością dla Mnie jest dawać! Łaski moje są niewyczerpane. Czekam sposobności, żeby móc wam je okazać, sposobności, w których ofiarujecie mi serca gotowe na ich przyjęcie: czekam na nie i wypatruję ich... Ach, tak, stoję u drzwi i pukam!

7 Stacja siódma
Jezus po raz drugi upada pod ciężarem krzyża

Mogłem umrzeć przy tym upadku, bo byłem wyczerpany do ostatnich granic. Ale nie wszystko było wykonane, myślałem o duszach i miłość dodała mi sił, do powstania. Kiedy już nie będziecie mogli pracować z utrudzenia i cierpień, proście miłość, ona nigdy nie odmówi temu, kto ją prosi.

8. Stacja ósma
Jezus pociesza płaczące niewiasty

Widzisz, powstałem, mówiąc do płaczących niewiast. Zapomina się o swoim cierpieniu, gdy się myśli o utrapieniach drugich. Należy modlić się więcej za drugich, niż za siebie, modlić się w wielkich intencjach Kościoła: o zbawienie dusz, zwycięstwo prawdy, o rozkrzewienie wiary, za misje, za Kapłanów, o widzialną jedność mego Kościoła. Należy modlić się o uleczenie ran, których doznaje kościół w swym życiu ludzkim, te rany osłabiają jego działanie i rzucają jakby zasłony na jego światło, na światło Moich słów. Trzeba prosić Boga o te dary Boże, o wiarę, wierność, która jest miłością w działaniu i odpowiedzią na Jego łaski, co jest owocem nadziei.

9. Stacja dziewiąta
Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Oto jeszcze raz upadłem z wyczerpania. Czy to mnie powstrzymało? Śmierć byłaby dla słodka. Ach, cierpiałem jeszcze więcej niż to, co było potrzebne dla odkupienia rodu ludzkiego. Ale ten nadmiar cierpień był potrzebny dla tak wielu dusz, które narażają na utratę tego, co im powierzono; z powodu oziębłości i zarozumiałości wystawiają siebie na zgubę.
Córeczko moja, czy zrozumiałaś? Żadne cierpienie nie jest stracone w życiu miłości. Bądź wspaniałomyślna. Nigdy nie będziesz nią za wiele i nigdy dosyć.

10. Stacja dziesiąta
Jezus z szat obnażony

Widzisz, wszystko oddałem, nie zachowałam żadnej pamiątki nawet dla matki. Nawet swej szaty. Dary moje są innej natury. Pozwól się ogołocić, najpierw z rzeczy materialnych, potem ze swych spraw, sił i myśli. Dasz to Bogu. Przy śmierci pozostanie ci tylko to, co Mi dałaś.

11. Stacja jedenasta
Jezus przybity do krzyża

Dla mnie [przeznaczone] są przebijające żelazne gwoździe i twarde drzewo krzyża, które wbijało w głowę koronę cierniową... Ale dla ciebie są gwoździe twych ślubów, ale one nie przebijają ciebie do krzyża, lecz do mego serca, aby nie odłączyło ciebie ode Mnie; do Serca Mego, które cię miłuje i od tak dawna czeka na ciebie. Widzisz, jak twój los jest do pozazdroszczenia?! Co zostałoby z ciebie bez twych ślubów? Kochaj je, żeby żyć z nimi tak doskonale, jak miłość daje ci natchnienie. Ślub ofiary nic w nich nie zmienia. Łącz się ściślej ze mną, Barankiem zabitym na ofiarę. Usiłuj tak żyć, jak Ja żyłem, jak Ja wybierałem ostatnie miejsce. Czy jesteś naprawdę sługą sióstr? Czy masz co dzień do złożenia Mi jakąś ofiarę?

12. Stacja dwunasta
Jezus umiera na krzyżu

Widzisz, przebaczyłem, dałem wszystko, wszystko, co miałem; a potem dałem wam Ciało i Krew. Miałem na krzyżu jeszcze Matkę, dałam wam Ją, ona jest także waszą Matką. Tych, których kochacie, nie powinniście kochać dla siebie, lecz dawać drugim, aby i oni posiadali miłość, jaką wy zostaliście obdarzeni. Należy kochać dla Boga, aby miłość rozszerzała się i aby w ten sposób Bóg był poznany i miłowany. Dopiero w niebie poznasz, ile jesteś winna tym, którzy cię kochali. Nie zatrzymuj dla siebie, dawaj... Należy dać najlepszą cząstkę swojego serca, aż do najlepszej myśli. Jeśli dla siebie zachowasz myśli, pozostaną bezowocne, jeśli je dasz, Bóg będzie mógł zużytkować je według swego upodobania. Cóż ci to zaszkodzi, rzuć jak nasiona, które wiatr rozsiewa, na cztery krańce świata najlepsze myśli swoje, miłość i wszystko, co dać możesz i Bogu pozostaw starania, żeby je rozdzielił, jak Mu się podoba. Rozrzutność przynosi mi chwałę.

Dałem wam swoją Matkę i zawołałem, że oddaje się Ojcu, aby dusza w ucisku przed śmiercią umocnić myślą, że Ja przed nimi i dla nich przeszedłem to samo. Wołałem, że pragnę dusz. Pragnienie to trwa dalej. Czy je podzielasz? Kto chce być oblubienicą Moją, ten powinien poślubić sobie Moje pragnienia.
Wszystko wykonałem. Czy jesteś wierna Regule? Temu, co ci mówią przełożone i twój ojciec [duchowny]? i temu co Ja ci mówię? Wszystko wykonać, tak, za wszelką cenę. Oddałem ducha w ręce swego Ojca. Tak należy umierać. Tak i ty uczynisz niebawem.

13. Stacja trzynasta
Jezus złożony w ramiona swojej Matki

Wiesz, że Ona piastowała mnie na rękach, kiedy byłem mały i dzieliła Mękę moją. I teraz nosi mnie w swych ramionach, bo nosi wszystkie zasługi Męki Mojej, które Jej daję. Może rozporządzać nimi według Serca Matki. Ona jest Pośredniczką wszystkich łask. Zdaj się na Nią przez całe swoje życie, oddaj Jej cierpienia, pragnienia i całe serce, aby w nich umieściła coś swojego i swoje modlitwy, aby nadała im moc nie do przezwyciężenia, przyłączając do nich swoją modlitwę.

14. Stacja czternasta
Jezus złożony do grobu

Grobem tym jest wasze serce, w nim pragnę zmartwychwstać. Przedtem byłem pogrzebany w grobie, a teraz w nim żyję, nie pozostawiaj Mnie samego. Pozwól mi żyć w całym twym życiu, aby mógł się objawiać przez ciebie.