• NIECH PAN OBDARZY CIĘ POKOJEM

Nowenna do Bł. Salomei

Wezwanie do Ducha Świętego:
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nas ogień swojej miłości.
K: Ześlij Ducha swego, a powstanie życie.
W: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Upadamy na kolana przed Tobą, Przedwieczny Boże, a wznosząc oczy nasze i serca do Ciebie, prosimy Cię, nie dla zasług naszych, bo ich nie mamy, lecz dla niezmierzonej dobroci Twojej i dla zasług służebnicy Twojej, błogosławionej Salomei, którąś nam za Patronkę dać raczył, niechaj spłynie miłosierdzie Twoje na nas, byśmy to, o co się do Ciebie przez przyczynę tej Błogosławionej uciekamy, łaskawie otrzymać mogli.
W: Amen.